ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید

در رشته مقالات قبلی با ثبت بین المللی علائم آشنا شدیم. در این نوشتار با روند ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید آشنا می شویم. ثبت در نظام ماد...