تأثیر مرور زمان بر دعاوی چک

    تأثیر مرور زمان بر دعاوی چک

در حقوق تجارت، تاثیر مرور زمان در دعاوی چک یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. به علت آنکه  موضوع مذکور، مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرو...