نقد و تحلیل حقوقی فیلم کشتن مرغ مقلد

نقد و تحلیل حقوقی فیلم کشتن مرغ مقلد

فیلم کشتن مرغ مقلد که براساس رمانی به همین نام ساخته شده است تقلای وکیلی است که روح قانون به معنای شناخت حقوق طبیعی (الهی) و حق دسترسی به دادرسی منصفا...