صادرات اموال فکری

صادرات اموال فکری

حمایت از حقوق مالکیت فکری برای دارنده آن، حقی انحصاری و محدود به مکان ایجاد می کند. تا به امروز تلاش های بین المللی زیادی مبنی بر حمایت از حقوق مالکیت...