مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در اپیدمی

فرض کنید برای انجام تعهد و قرارداد خود مجبور به سفر به شهر دیگری هستید. اتفاقا در همین حین شهر مورد نظر دچار زلزله شده و امکان سفر منتفی است . قانون د...