مصادیق مالکیت فکری در صنعت گردشگری

مصادیق مالکیت فکری در صنعت گردشگری چیست؟

صنعت گردشگری نقشی اساسی در جذب سرمایه در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در این مطلب به رابطه بین مالکیت فکری و صنعت گردشگری می‎پردا...