حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

یکی از حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای سطح کیفی جامعه است. این موضوع در برخی از مواقع با ماهیت حقوق مولف و ایجاد حق انحصاری برای مولفین، در تضاد است. از سویی دیگر حقوقدانها در پی ایجاد توازن بین دو موضوع مذکور هستند که در این مطلب، مختصرا به آن می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

آیا حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف در تضاد با یکدگیرند؟

مبانی مالکیت فکری و حق مولف

مبانی فکری بر پایه حمایت از پدیدآورنده و حمایت از منافع عمومی ( مصرف کننده) بنا شده و در همین راستا، حقوقی انحصاری به دارندگان اموال فکری، در صورت احراز شرایطی خاص اعطا می کند. این حقوق در حق مولف عبارتست از حق انتشار، تکثیر، توزیع و … که قابلیت واگذاری نیز دارد . حقوق اعطایی موقتی بوده و امکان تجاری سازی کالای تولیدی را برای پدیدآورنده ممکن می کند. این موضوع در اغلب موارد کسب و کاری ایجاد می کند که عموم جامعه نیز از منافع کارآفرینی و تولیدات آن، بهره مند می شوند. بدین ترتیب حقوق انحصاری، متضمن اصالت کالای تولیدی بوده چراکه معرف همان پدیدآورنده بوده و در ارتقای سطح کیفی کالاهای موجود در بازار، موثر است.

پدیدآورنده دارای حقوق مادی و معنوی است. عموما حقوق مادی، محدودیت سرزمینی داشته و موقتی اما حقوق معنوی، فراسرزمینی است و محدود به زمان نیست.

آیا حق انحصاری، محدود کننده است ؟

برخی معتقد هستند که اعطای حقوق انحصاری به پدیدآورنده، محدود کننده حق دسترسی عمومی است و به نظر می رسد که این ادعا، صحیح باشد. به همین منظور، حقوقدانها، استثنایاتی بر آن وارد نموده اند . در  مواد 2 و 3  مکرر کنوانسیون برن نیز در سطح بین المللی به آن پرداخته شده است.

از آنجاکه کشور ایران تا به امروز به این کنوانسیون نپیوسته است سعی نموده در ماده 5 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری، موارد زیر از حمایت حقوق مولف، استثناء کند. این موضوعات عبارتند از:

– انتشار اطلاعات با هدف خبرنگاری و روایت رویدادهای جاری

– هرگونه ارائه اطلاعات برای راه اندازی دستگاه ها و روش های استفاده از سامانه ها حتی اگر به صورت تصویر، ایجاد شده باشد.

– آراء قضایی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های سازمانها و ارگانها

سخن آخر

در مواد 7 تا 11 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به اختصار مقاصد علمی و آموزشی را از دامنه حقوق انحصاری پدیدآورنده، استثناء کرده است. اما این پیش بینی بسیار ناقص است و می توان گفت با توجه به کلی بودن این مواد، استثنایی بر حقوق انحصاری پدیدآورندگان در ایران بنا نشده است. امید داریم حقوقدانها در این خصوص توجه لازم را داشته باشند و وضعیت لایحه تقدیمی به مجلس را شفاف نمایند.

گردآورنده  : مریم مهردوست