تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی انجام می‌شود. در سال 1390 قانونی با عنوان ” قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی” تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه 

تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390، به منظور صدور سند، مختص ساختمانهای احداث شده با تصرفات قانونی اراضی کشاورزی و نسق های زارعتی ( نسق به معنای حق کشاورزی زارع) تصویب شده است. این قانون در مواردی از جمله : فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر ورثه، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی می تواند راهگشا باشد، کاربرد دارد.

مرجع صالح صدور سند در اراضی مذکور

تصمیم گیری در خصوص صدور سند توسط هیات حل اختلافی متشکل از یک قاضی منتخب قوه قضاییه، رییس اداره ثبت، رییس اداره راه و شهرسازی و رییس اداره جهاد کشاورزی صورت می پذیرد. تصمیمات مذکور در خصوص فوت یا مفقود الاثری مالک رسمی در مرحله اول با استعلام از نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت از تحقیقات محلی احراز شده و برای مالکین محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است. اراضی دولتی، عمومی، ملی و منابع طبیعی از این قانون مستثنی شده اند.

اعلام رای هیات

اداره ثبت اسناد و املاک موظف است بررسی ادعای معترضان به این رای و جلوگیری از تضعیع ثالث، آراء هیات را در دو نوبت به آگهی روزنامه های کثیر الانتشار منتشر یا توسط نماینده شورا در محل شورا الصاق نماید. این لازم به یادآوری است که معترض تا دوماه می تواند اعلام اعتراض کند، هرچند حتی با صدور سند مالکیت، حق مراجعه به دادگاه مدعی محفوظ می ماند.

مطالعه بیشتر:  جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

تفکیک پلاک به تعداد متصرفین

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه دارد در صورتیکه متصرفین یک پلاک چند نفر باشند، حدود پلاک ثبتی را نقشه برداری و تصرفات افراد را تفکیک نماید. هزینه کارشناسی برعهده متصرفین است.

نگارنده : مریم مهردوست