قرارداد استخدام پزشک

200,000تومان

فرمت قرارداد: Word
تعداد صفحات: 4 صفحه
نوع قرارداد: استخدام

توضیحات

دانلود قرارداد استخدام پزشک

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات پزشکی از سوی پزشک  در رشته …………………..، در مرکز…………………………….

تبصره 1: نشانی محل اجرای قرارداد……………………………………… است.