مفهوم و وجه تمایز آثار مشترک و جمعی

مفهوم و وجه تمایز آثار مشترک و جمعی

اگر از شما سوال شود وجه تمایز آثار مشترک و جمعی در چیست چه حدسی می زنید؟ بیشتر افراد مفهوم این دو را یکسان می دانند. در سالهای اخیر آثار جمعی و مشترک...