حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

آثار رایانه ای حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این مطلب به آثار رایانه...