قانون فروش و اشاعه آثار مستهجن و مبتذل

قانون فروش و اشاعه آثار مستهجن و مبتذل

فروش آثار مبتذل و مستهجن در ایران به دلیل تضاد با نظم عمومی، ممنوع است. با حضور روزافزون و عضویت عمومی در شبکه های اجتماعی مجازی، انتشار آثار مستهجن و...