اصل عدم حمایت از ایده

اصل عدم حمایت از ایده

در موارد بسیاری اشخاص به محض خطور ایده ای به ذهن خود، به فکرکسب گواهی اختراع، طرح صنعتی می افتند ، در حالیکه از از اصل عدم حمایت از ایده در اموال فکری...