بررسی قوانین ازدواج موقت

بررسی قوانین ازدواج موقت

زن و مرد به دو طریق عقد دائم و موقت می توانند با یکدیگر ازدواج کنند. ازدواج موقت که با صیغه محرمیت صورت می گیرد، ازدواجی است که در آن برای مدت معین و...