مفهوم معامله فضولی و آثار حقوقی آن

مفهوم معامله فضولی و آثار حقوقی آن

منطبق بر قانون، فضول به کسی گفته می شود که طرف معامله قرار می گیرد در حالیکه از طرف صاحب مال, اجازه معامله را نداشته باشد. در واقع معامله فضولی منطبق...
اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر ادبی و هنری

اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر ادبی و هنری

تصور عموم این است که صرفا آثاری که ارزش هنری دارند تحت حمایت نظام کپی رایت یا حق مولف قرار می گیرد و از اصل عدم اهمیت ویژگی های اثر غافل هستند. در این...