امضای الکترونیک

امضا الکترونیک چیست؟

امضای الکترونیکی به طورقانونی لازم الاجراست وامنیت بیشتری نسبت به امضای سنتی دارد. بنابراین اگه جزء افرادی هستید که به طورمداوم نیازبه امضای اسناد و ق...