امضای الکترونیک

امضا الکترونیک چیست؟

امضای الکترونیکی به طورقانونی لازم الاجراست وامنیت بیشتری نسبت به امضای سنتی دارد. بنابراین اگه جزء افرادی هستید که به طورمداوم نیازبه امضای اسناد و ق...
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوع نوشته مکتوبی که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. بدین صورت نوشته، در صورتی سند شمرده می‌شود که...