شرایط ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

شرایط ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسات رسمی است.انواع صورتجلسه عبارتند از: صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده، صورتجل...