واردات موازی

واردات موازی

همانطور که در نوشتارهای قبلی بیان شده، واردات موازی یکی از آثار منفی اعمال دکترین استیفای حق می باشد . در این نوشتار برآنیم به این مفهوم حقوقی و ویژگی...