بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

بیمه خویش فرما تامین اجتماعی چیست؟

تا زمانیکه در محلی استخدام هستیم و در واقع کارمند محسوب می شویم، کارفرما متعهد به پرداخت بیمه اجباری است. اما در صورت ترک کار و یا داشتن شغل آزاد تکلی...