Know How چیست

Know How چیست؟

در حوزه مالکیت فکری اصطلاح  “know How”  به کار برده می شود که نوعی قرارداد انتقال فن آوری است. در این مقاله برآنیم که مختصرا به این نوع قرارداد انتقال...