دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی به دعوایی گفته می شود که در آن فروشنده با میل خود و با بهانه های مختلف اقدام به تنظیم سند رسمی نکند. در این صورت خریدار می توا...