حقوق مالکیت فکری مولف در فضای مجازی

حقوق مالکیت فکری مولف در فضای مجازی

پدیدآورنده اموال فکری با حمایت قانونگذار، از حقوق و مزایایی برخوردار هستند. در موارد بسیاری این حقوق در معرض تضیع، به ویژه در فضای مجازی قرار می گیرد....