عناصر ثبت اختراع

عناصر ثبت اختراع

با ثبت اختراع، امکان بهره بردای اقتصادی برای مخترع فراهم می شود. ثبت اختراع نیازمند شرایط ماهوی و شکلی است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم....