گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه، برگه مخصوصی است که در آن، سوابق کیفری موثر فرد، درج می شود. نحوه صدور عدم سوء سابقه، به دو روش حضوری و اینترنتی، امکان پذیر است....