جعل اسناد و مدارک و مجازات آن

جعل اسناد و مدارک و مجازات آن

جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ است. جعل در اسناد در موارد مختلفی قابل انجام است که مجازات و نحوه ی رسیدگی به آنها متفاوت است. جعل در امضا، جعل کارت پا...