مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی

مهاجرت غیرقانونی، به ورود غیرقانونی یک فرد یا گروهی از افراد در مرز یک کشور اطلاق می‌گردد، به نحوی که نقض قوانین مهاجرت کشور مقصد، با قصد مهاجرت و اقا...
جعل اسناد و مدارک و مجازات آن

جعل اسناد و مدارک و مجازات آن

جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ است. جعل در اسناد در موارد مختلفی قابل انجام است که مجازات و نحوه ی رسیدگی به آنها متفاوت است. جعل در امضا، جعل کارت پا...