جنبش می تو یا من هم

جنبش ” من هم ” در ایران

جنبش می تو یا به فارسی، من هم روایت گر قربانیان آزار جنسی است که از تابستان سال 1399 در ایران شروع شد. در این مطلب به بررسی جنبش من هم در ایران از ابت...