بیمه ورزشی

 بیمه ورزشی و خسارت ناشی از حوادث ورزشی

بیمه ورزشی قراردادی بین یک ورزشکار با فدراسیون پزشکی و ورزشی است. در این قرارداد فدراسیون متعهد می‌شود در برابر گرفتن حق بیمه ورزشی و برای مدت یک سال،...