محدودیت های حق اختراع

محدودیت های حق اختراع

دارنده گواهی اختراع می تواند مانع بهره بردای اشخاص ثالث گردد و آنها را از اقدام به ساخت و استفاده از دانش فنی اختراع، ممنوع کند. این قاعده کلی استثنای...
حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

حق مولف در آثار و تولیدات رایانه ای

آثار رایانه ای حمایتی دوگانه در نظام مالکیت فکری دارند. بدین معنا که هم تحت حمایت حق مولف و هم حقوق اختراعات قرار می گیرند. در این مطلب به آثار رایانه...