مطابه ی کمیسیون حق العمل کاری

مطابه کمیسیون حق العمل کاری

منطبق بر قانون تجارت، حق العمل کار یا عامل، کسی است که به نام خود ولی با حساب آمر و در ازای حق الزحمه ای معین (حق العمل) متعهد به انجام عملی می‌شود. د...