حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

حق دسترسی به اطلاعات و حق مولف

یکی از حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای سطح کیفی جامعه است. این موضوع در برخی از مواقع با ماهیت حقوق مولف و ایجاد حق انحصاری...