حق ارتفاق

حق ارتفاق به چه معناست؟

ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد، از آن ملک استفاده می کند. در مقاله زیر مختصرا به این حق و تبعات حقوقی آن م...