مقررات و ضوابط حکم ورود و تفتیش منزل متهم

مقررات و ضوابط حکم ورود و تفتیش منزل متهم

آیا هر شخصی با عنوان ضابط قضایی و در هرشرایطی امکان ورود به منزل افراد را دارد؟ برای اجرای حکم ورود به منزل چه قوانین و شرایطی متوجه ضابط قضایی است؟ د...