منشور حقوق بیمار چیست

منشور حقوق بیمار چیست؟

سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی جامعه از عمده ترین تعهدات حاکمیت جمهوری اسلامی است و به همین منظور منشور حقوق بیمار تنظیم شده است که به صورت کوتاه...