مصادیق مالکیت فکری در صنعت گردشگری

مصادیق مالکیت فکری در صنعت گردشگری چیست؟

صنعت گردشگری نقشی اساسی در جذب سرمایه در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در این مطلب به رابطه بین مالکیت فکری و صنعت گردشگری می‎پردا...
طب سنتی و بررسی آن در نظام مالکیت فکری

طب سنتی و بررسی آن در نظام مالکیت فکری

طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی بوده و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مورد قبول است. این موضوع یکی ا...