طب سنتی و بررسی آن در نظام مالکیت فکری

طب سنتی و بررسی آن در نظام مالکیت فکری

طب سنتی در کشورهای با سابقه تاریخی از موضوعات آشنایی بوده و به نظر می رسد این نوع روشهای درمانی در کشورهای در حال توسعه مورد قبول است. این موضوع یکی ا...