مسئولیت ناقلین ویروس کرونا

مسئولیت ناقلین ویروس کرونا

با توجه به کشنده بودن ویروس کرونا، آیا می توان برای ناقلین آن مسئولیت مدنی وکیفری متصورشد ؟ دراین مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. مسئولیت کیفری...