سرقت علمی چیست

سرقت علمی چیست؟

اخبار زیادی در خصوص سرقت آثار علمی و تبعات آن شنیده اید. در این مطلب به ارکان و تبعات حقوقی آن پرداختیم. سرقت علمی چیست ؟ در حالت کلی، احترام به حق...