تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی انجام می‌شود. در سال 1390 قانونی با عنوان " قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سن...
طرح دعوای ابطال سند رسمی

طرح دعوای ابطال سند رسمی

آیا دعوای ابطال سند رسمی در رویه فعلی قضایی پذیرفته می شود ؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. طرح دعوای ابطال سند رسمی در رویه قضایی ایرا...