سند ملک و انواع سند ملکی

انواع سند ملکی

توجه به نوع سند، موضوعی است که حتما در معامله باید به آن توجه شود. آیا تمام اسناد ملکی یکی هستند؟ فرق سند عادی و رسمی در چیست؟ در این مطلب برای آشنایی...