داستان تصویب یک قانون عجیب در سنگاپور

داستان تصویب یک قانون عجیب در سنگاپور

تمام کشورها برای تنظیم زندگی روزمره شهروندان خود قوانین و مقررات مختلفی را وضع می‌کنند. در این میان تعدادی از قوانین گاهی به نظر دیگران عجیب و شاید نا...