شرب خمر و مجازات آن

شرب خمر چیست و چه مجازاتی را در پی دارد؟

نوشیدن شراب یا شرب خمر که در اصطلاح عام به شراب خواری معروف است ، در اسلام به عنوان عملی حرام در نظر گرفته شده است . خمر هر مایعی است که باعث مستی شود...