احکام شهادت دادن

احکام شهادت دادن

در این مطلب قصد داریم شهادت در دادگاه و گواهی دادن در دادگاه را بررسی کرده و به تعریف انواع شهادت و نیز شرایط شاهد بپردازیم. با کمی بررسی در قانون آیی...