شکایت بابت خرید اینترنتی از اینستاگرام

شکایت بابت خرید اینترنتی از اینستاگرام

با گستردگی دسترسی افراد در سراسر کشور، میزان استقبال از خرید اینترنتی افزایش یافته است. به ویژه در سالهای اخیر که با افزایش اجاره بهای مغازه و فروشگاه...