ظهر نویسی چک و آثار حقوقی آن

ظهر نویسی چک و آثار حقوقی آن

ظهرنویسی یا همان پشت نویسی چک، به منظورهای مختلفی صورت می پذیرد که در مقاله زیر مختصرا به انواع و آثار حقوقی آن می پردازیم. زمان لازم برای مطالعه...