عسر و حرج در قراردادها

عسر و حرج در قراردادها به چه معناست؟

معنای لغوی عسر و حرج سختی و دشواری است و در مفهوم حقوقی، از موجبات سقوط تکلیف قراردادی محسوب می‌شود. در مطلب زیر مختصرا به مفهوم حقوقی عسر و حرج در قر...