تفاوت فرانشیز و نمایندگی

تفاوت فرانشیز و نمایندگی

فرانشیز امتیازی است که در قالب قرارداد اعطا می شود . قرارداد های فرانشیز و نمایندگی های تجاری در عین تشابه با یکدیگر، تفاوت بسیاری هم دارند. در این مط...