نقد فیلم 12 مرد خشمگین

نقد فیلم 12 مرد خشمگین

فیلم 12 مرد خشمگین داستان هیئت منصفه‌ای است که باید در خصوص گناه کار بودن یا بی‌گناهی پسری 18 ساله تصمیم بگیرند. درفضیلت شک فیلم 12 مرد خشمگین داستان...