مهندسی ژنتیک و جایگاه آن در حقوق

مهندسی ژنتیک و جایگاه آن در حقوق

در دنیای امروز، مهندسی ژنتیک نقش بسزایی در صنعت بیوتکنولوژی ایفاء می کند و در زمره اموال فکری قرار می‌گیرد. همانطور که در اخبار شنیده ‌اید، در یک عمل...